Regulamin szkoleń

Rozdział I: Postanowienia ogólne
1. Szkolenia odbywają się w terminie i miejscu wskazanym przez Grupę SET Sp. z o.o. zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
2. Organizatorem Szkolenia jest Grupa SET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 45, lok.AD 0106, 01-248 Warszawa.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią̨ integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
4. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej lub przesłany mailowo w formie skanu.
5. Organizator prowadzi szkolenia płatne i bezpłatne.
6. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić́ szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić Uczestnikom materiały szkoleniowe.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również̇ w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 9 Uczestników.) W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin realizacji jego realizacji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania do zmiany osoby prowadzącego szkolenie w każdym czasie.

Rozdział II: Uczestnictwo w Szkoleniu
1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszenia.
2. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e- mailowej Organizatora.
3. O przystąpieniu do szkolenia decyduje kolejność́ zgłoszeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucania zgłoszeń po wyczerpaniu wolnych miejsc.
5. Na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego Organizator przygotowuje dla Uczestnika umowę dotyczącą udziału w wybranym szkoleniu płatnym i przesyła umowę do akceptacji uczestnika drogą mailową.
6. W przypadku opuszczenia zajęć przez Uczestnika, Uczestnik ma prawo odrobić zajęcia z inną edycją. O możliwych terminach odrobienia zajęć Organizator poinformuje uczestnika drogą mailową.

Rozdział III: Rezygnacja z udziału w Szkoleniu
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu i wnioskować o 100% zwrot opłat poniesionych na poczet szkolenia tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z usługi po pierwszym dniu szkolenia i po pisemnej informacji o rezygnacji.
2. Uczestnik może wnioskować o rezygnację z usługi w trakcie jej trwania z podaniem powodu rezygnacji. Organizator rozpatrzy indywidualnie taki wniosek i poinformuje uczestnika o swojej decyzji.
3. Jeśli Organizator nie otrzyma od Uczestnika informacji o rezygnacji po pierwszym dniu szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami całego Szkolenia zgodnie z zawartą umową.

Rozdział IV: Uwagi organizacyjne
1. Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia:
   Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji szkoleń.
   Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, przez Grupę SET Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Jana Kazimierza 45, lok. AD 0106, 01-248 Warszawa. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
2. Obowiązki uczestnika i organiozatora szkolenia w czasie pandemii Covid-19:
   Uczestnik Szkolenia ma obowiązek poinformować o złym stanie zdrowia, oraz o podejrzeniu zakażaniem Organizatora.
   Organizator w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u któregoś
z Uczestników lub osób je prowadzących, zobowiązany jest przekazać listę Uczestników Szkolenia odpowiednim pracownikom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
   Wyposażenie oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć będzie po każdych zajęciach czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
   Odległości pomiędzy stanowiskami dla Uczestników wynoszą 1,5 m.
   Przy wejściu na teren Centrum Szkoleniowego Grupy SET Uczestnik ma obowiązek korzystania z płynu dezynfekującego do rąk, który zapewnia Organizator.
   Uczestnik zajęć do momentu zajęcia przeznaczonego dla niego miejsca zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa (np. maseczką lub przyłbicą ochronną).
   Organizator i Uczestnik szkolenia zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych wydawanych przez odpowiednie organy administracyjne.

Rozdział V: Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: www.grupaset.pl/regulamin-szkolen.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy
z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone są Szkolenia.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.grupaset.pl/regulamin-szkolen.
7. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.

Formularz kontaktu

Chcesz zapytać lub przesłać opinię? Skorzystaj z formularza.

  [recaptcha]

  Newsletter

  Chcesz nas bliżej poznać?

  Nie musisz nigdzie szukać.
  Otrzymasz od nas ciekawe artykuły,
  bezpłatne materiały oraz
  informacje o nowościach
  w Grupie SET.

  Dane osobowe zamieszczone w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Czytaj więcej…

  Udostępnij